liens parents enfant sefca Europe

Barnets rettigheder Udvalget anses rapporten for Danmark

 

 

 

Barnets rettigheder Udvalget anses rapporten for Danmark


24 Januar 2011

Udvalget om barnets rettigheder peer i dag den periodiske rapport Danmarks om foranstaltninger truffet af denne stat part at gennemføre bestemmelserne i konventionen om barnets rettigheder.

At indføre betænkning fra hans land, Mr. Allan Rahbol Jacobsen, kontorchef i det danske udenrigsministerium, fremhævet menneskerettigheder "Reform af barnet", som giver mulighed for en mindreårig bruge, især for at anfægte en afgørelse vedrørende det, alder grænse herfor blev sænket til 12 år. En udvidet ret til de nationale sociale klageudvalg (Ankestyrelsen) nu tillader ham at høre en sag på eget initiativ hvor et barn er i fare. Mr. Jacobsen også noteret betydelige investeringer af den danske regering i netværket af vuggestuer, med angivelse af at 97% af børn i alderen 3-5 år tilgodesete vuggestue adgang. Med hensyn til problemet stillet mindreårige uledsagede asyl sagsøgerne, det generelt afghanske ungdom alderen 15 til 17 år. For dem af du får ingen opholdstilladelse, var en aftale indgået med International Organization for Migration (IOM) at yde bistand til tilbagevenden og reintegration. Med hensyn til ungdomskriminalitet, stat fremlagt i 2009, et globalt program kaldet "Ny start", mens straffeloven blev ændret for at bringe 15 til 14 forbryderiske ansvar.

En repræsentant for Grønland, hr. Torben Weyhe, for sin del angivet autonome regering havde allokeret yderligere midler til at gennemføre en strategi titlen "Et barn sikkert", som bl. a. foreskriver oprettelsen af et Center for barn ofre for seksuelt misbrug og børns Rådet. For gennemførelsen af konventionen underskrev en femårig samarbejde plan med UNICEF. For sin del meddelte repræsentant på Færøerne, Hallbera West, at lokale regering kom for at kunne annoncere lanceringen af foråret handlingsplan til bekæmpelse af familiens vold påvirker kvinder og mindreårige.

Den danske delegation, består helt af 18 medlemmer, også medtaget Ms. Tina Gade Jensen, Ministeriet for udenrigs; Mr. Lars Møller Christiansen, Department of velfærd; Mrs. Anette Arnstrup, justitsministerium; MS. Irene Holse og hr. Christian Lamhauge Rasmussen, Ministeriet for uddannelse; MS. Kathrine Schjonning, departementet indenrigs-og sundhed; Mrs. Kristina Ravn, af ministeriet for flygtninge, indvandring og business integration; en repræsentant for det danske agentur for pensionering. og en repræsentant for det grønlandske sundhedsministerium.

Delegationen der eksperter fra supplerende oplysninger især vedrørende retfærdighed, uddannelse og sundhed emner. Udvekslinger insisterede delegationen herunder på hensyntagen til barnets interesser især på lokalt plan, Danmarks hævder en omfattende politik for decentralisering. Udvalget har faktisk vist sig meget ivrig efter i sine spørgsmål af risikoen for at skulle oprette store forskelle fra én kommune til en anden kvalitetstjenester mellem danske Metropol og grønlandsk selvstyrende territorier og Færøerne især.

Udvalget vil vedtage sine afsluttende bemærkninger til Danmark til private møder, rapport februar 4 offentliggøre dem i slutningen af sessionen.
Morgen klokken 10 vil Udvalget begynde at revidere den periodiske rapport indsendt af Belarus på dagsordenen for konventet og dets oprindelige rapporter i de to valgfrie protokoller (CRC/C/BLR/3-4, CRC/C/OPSC/BLR/1 og CRC/C/OPAC/BLR/1). Denne revision periode slutter onsdag ved middagstid.

Præsentation af rapporten Danmarks

Mr. ALLAN RAHBOL JACOBSEN, kontorchef i det danske udenrigsministerium, menneskerettigheder understregede at den nye strategi for det internationale menneskerettigheder samarbejde blev lanceret af hans land i 2009 inkluderet, disse forpligtelser, forpligtelse til at styrke de internationale instrumenter og styrket civilsamfundets deltagelse. For sin del er "Reform barnets" udviklet til at forbedre velfærden for mindreårige risiko, mens gennemførelsen af børns grundlæggende rettigheder. Den fokuserer på sikkerhed child and adolescent. Den fokuserer også på barnets ret til at klage, især for at anfægte en afgørelse vedrørende aldersgrænsen for doing så blev sænket til 12 år. Disse nye bestemmelser trådte i kraft den 1 januar 2011, EUR 125 millioner bliver brugt på gennemførelse af nye bestemmelser, udgangspunktet bliver barnets bedste interesser. Disse bestemmelser også forbedret adgang til fagfolk i udtrykket af problemerne vedrørende dårligt stillede børn og unge. Endelig er gennemføres en udvidet ret til nationale sociale appeller (Ankestyrelsen) bestyrelsen erobringen selve på eget initiativ, hvor et barn er i fare.

Mr. Jacobsen understregede for det andet den danske regering i netværket af vuggestuer i anerkendelse som de første seks år af et barns liv er afgørende betydelige investeringer. Han forklarede, at 97% af børn i alderen 3-5 år tilgodesete vuggestue adgang.

Han rejste derefter spørgsmålet om uledsagede mindreårige at indtaste Danmarks som asylansøgere. Betragtes som meget sårbare, prioriteres til respekt for deres bedste interesser. I de seneste år har været stigende deres antal og profilen af denne gruppe har ændret sig. Hovedparten består i dag af afghanske ungdom i alderen 15 til 17 år, mest indgivelse af en asylansøgning. De er opstaldet i lokaler adskilt fra voksne asylansøgere og adgang til uddannelse, pleje og sociale aktiviteter passer til deres alder. For dem at få nogen opholdstilladelse, blev en aftale indgået med International Organization for Migration (IOM) at yde bistand til tilbagevenden og reintegration. For at imødegå den aktuelle situation, vedtog Parlamentet en ny bestemmelse i udlændingeloven i December 2010. Dem, der opnå opholdstilladelse tillader det, de har ret til uddannelse, dansk sprogkurser og en introduktion til det danske samfund. Mr. Jacobsen understregede, at hvis kommuner var generelt tilfreds med den gældende lovgivning, de var ofte dårligt bevæbnet for at modtage mindreårige isolerede, traumatiserede og analfabeter. Regeringen er klar og har er ikke passiv resten i denne henseende.

Med hensyn til ungdomskriminalitet, indsendt stat i 2009, et globalt program kaldet "Frisk start" til at klare der også, med situationen. Straffeloven blev ændret i juni 2010 at bringe strafferetlige ansvar fra 15 til 14. Dette er ikke at sende unge lovovertrædere 14 år i fængsel, men at aktivere retfærdighed at pålægge en sanktion, der kan være en betinget sætning eller forpligtelsen til at følge uddannelsesmæssige aktiviteter f.eks. I mere alvorlige tilfælde er der indrammet sociale-uddannelsesmæssige programmer for en periode på to år.

Endelig Mr. Jacobsen nævnte en nylig plan mod narkotikamisbruget lanceret i oktober 2010 baseret på fire søjler: forebyggelse, behandling, smerte reduktion og kontrol. Regeringen mener faktisk, at forbud og undertrykkelse ikke kan være tilstrækkelig og passende foranstaltninger hurtigst muligt.

En repræsentant for Grønlands Hjemmestyre, hr. TORBEN WEYHE, understregede, at interne autonomi blev etableret i 2009 i denne provins. Denne status har ikke specifikt påvirket barndom spørgsmål, selvom det indebærer et større ansvar for provinsen regering i denne henseende. Fordi hvis Grønland ønsker adgang til uafhængighed og selvforsyning i fremtiden, velfærd og uddannelse af børn skal prioriteres, sagde han. Nye grønlandske regering valgt i 2009 blev der bevilget 25 millioner ekstra kroner til Begyndelsesår 2010 at gennemføre strategien 2010 titlen "En sikker barndom". Blandt andet indebærer dette oprettelsen af et Center for børn som ofre for seksuelt misbrug og et råd af børn med en talsmand. For gennemførelsen af konventionen underskrev en femårig samarbejde plan med UNICEF. Den grønlandske regering har gennemført forskellige initiativer med lokalsamfundene og ikke-statslige organisationer til at definere en strategi for ti eller femten år, som vil blive drøftet i Parlamentet næste år. Uddannelse og sundhed system reform vil tillade bedre børnebidrag.
En repræsentant for Færøerne, HALLBERA vest, erklærede, at menneskerettigheder og demokrati var grundlæggende værdier i skærgården. En rodfæstede demokratiske system lang dato, social beskyttelse og de lokale lovgivningsmæssige rammer tillader børn at nyde alle deres rettigheder og af en høj levestandard har sikret, der angiver, at ngo'er blev hørt ved udarbejdelsen af betænkningen. Hvad angår vold i familien indstilling, særlig bekymring i Udvalget, var Ms. West glad for at kunne angive at regeringen for nylig havde bebudet en handlingsplan til at blive lanceret denne foråret for at bekæmpe fænomenet påvirker kvinder og mindreårige.

Før præsenterer 18 medlemmerne af sin delegation, genoptaget Mr. JACOBSEN indlæg understreger, at behandlingen af betænkningen af hans land ikke var en "skønhedskonkurrence", men en vigtig mulighed på grundlag af rapporten drøfte gennemførelsen af konventionen med det delte mål at opnå en fuld gennemførelse af forpligtelserne i dette instrument.

Danmark (CRC/C/DNK/4) periodiske rapport indeholder en oversigt over de foranstaltninger truffet for perioden fra 2003 til marts 2008 at forbedre situationen for børn i Danmarks og indeholder relevante statistiske data og andre faktuelle oplysninger vedrørende anvendelsen beton konventionen i Danmark. Han sagde bl.a. under hensyntagen til barnets bedste interesser er det grundlæggende princip høringer i familieret og tilfælde, der involverer børn. Socialt set er budgetter blev identificeret herunder at udvikle mere effektive metoder til påvisning af sociale problemer i børn og bedre for at uddanne fagfolk at aktivere dem identificere børn i fare og give straks gennemføre målrettede foranstaltninger. Med hensyn til nye teknologier og nye medier, herunder internettet, embedsmænd stræber efter at få en bedre forståelse af deres børns brug. Media for børn og ungdom Rådet har gjort en række undersøgelser af brugen af internettet og computer spil til børn og forældre holdning i denne henseende. Ministeriet Naturvidenskabernes deltaget som repræsentant for de danske myndigheder til europæiske "safer Internet Plus" program (program for et sikrere Internet), som mål den ulovligt indhold over Internet-steder.

Med hensyn til vold og misbrug mod børn og deres mor fremlagt ministeriet for ligestilling således en ny "quadrennial plan 2005-2008 mod vold af mænd mod kvinder og børn" i familien. Siden 2002 målrettet børn og unge især ved aktiviteter af denne type af planen. Vedrørende den fakultative protokol om inddragelse af børn i væbnede konflikter tillader den danske lovgivning ikke under 18 personer deres militærtjeneste i forsvaret. På den anden side ratificeret Danmark i 2003 den fakultative protokol til konventionen om rettighederne for barnet om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi. Før ratificeringen, var blevet indført lovændringer for at sikre at Danmark fuldt ud overholdt sine forpligtelser i henhold til protokollen.

Udvalget er også blevet beslaglagt af svarene kontraherende stats skriftlige spørgsmål rettet til det af Udvalget (CRC/C/DNK/Q/4/Add.1, der offentliggøres på fransk).

Behandlingen af betænkningen

Bemærkninger og spørgsmål fra medlemmerne af Udvalget

MS. MARTA MAURAS, ordføreren for Udvalget for undersøgelse af rapporten Danmarks erindres, ifølge UNICEF, landet rangeret i spidsen for den mest privilegerede af verden. Men vedrører forskelle i anvendelsen af aftalen mellem byen og territorier fra Færøerne og Grønland. Udvalget er også berørte ressourcer misforhold mellem lokalsamfundene siden reformen angående dem i 2007, staten at tilsyneladende overført til det ansvar, som tidligere blev afholdt ved Central og regionale finansiering myndigheder og velfungerende sociale tjenesteydelser kommunerne. Udvalget er bekymret over den negative virkning for fordeling ressourcer og effektiv gennemførelse af de tjenester, at denne reform vil sandsynligvis har de fattigste kommuner. Ordføreren stillede delegationen yderligere detaljer om drift af den nye administrative forordning, og navnlig blev truffet specifikke foranstaltninger at vurdere dens indvirkning og at sikre, at stillede kommuner, især dem fra Grønland og i Færøerne ikke påvirkes negativt.

Udvalget har også villet vide, hvad ville være retningen af loven om reformen at støtte børn og unge i den femårige aftale med UNICEF. Udvalget ønsker at foruden detaljer om anvendelsen af loven reformen sociale tjenesteydelser leveres i øjeblikket i kraft på område som helhed. MS. Mauras bekymret over overdrevent straffende reaktion på problemer af tilpasning og adfærd hos teenagere, som synes at antyde sænkning af strafferetlige ansvar og øget sanktioner for overtrædelser begået af unge personer. Det har villet vide hvilke centrale myndighed var ansvarlig for børns politik understreger uklarhed i denne henseende. I forbindelse med dette spørgsmål spurgte Ms. Mauras hvordan barnet ressourcer blev tildelt. Hun spurgte, om der var mulighed for at identificere ressourcer specifikt til børn og til at vurdere virkningen.

Efter roste Danmark for hans konstante bestræbelser til offentlige udviklingsbistand, forbi 0,82 til 0,88% af BNP mellem 2008 og 2009, ifølge OECD, følte hun, at det ville være ønskeligt, at denne stigning går i vid udstrækning til anvendelsen af konventionen i udviklingslandene.

MS. Mauras vedrørte et klima med stigende intolerance i landet. Derudover nye indvandringslove ser ud til at forværre diskriminerende atmosfæren knyttet til kriminalitet, hun sagde, citere de problemer for romaer, som undertiden kan udskilles på trods af mangel af anerkendte erstatningsret. Det var også bekymret at udenrigs kan miste deres opholdstilladelse, når de overflytter fra en voldelig mand.

Ordføreren derefter slået til højre for at identiteten og nationaliteten på udenlandske børn, Udvalget er bekymret over, at børn af udlændinge født i Danmarks kan underkastes de samme formaliteter som voksne at erhverve statsborgerskab, som screenet i en alder af 18 år, som nødvendigvis introducerer en følelse af usikkerhed.

Specifikt citere tilfælde af Grønland og Færøerne, Ms. Mauras udtrykt bekymring over fænomenerne af vold mod kvinder og børn og gjort tilstand nedværdigende straffe. Hvad angår problemerne med fattigdom, påvirker 59.000 børn, dvs. 5% af modermælkserstatninger befolkningen ifølge OECD, nævnes hun "manglen på klarhed" statistik. De kan ikke se, navnlig nedgangen i velfærd - navnlig regel kræver arbejdet 300 timer, tærskel, der snart vil blive bragt til 450, for hvert medlem af parret - som berører en kategori af befolkningen, som er fremmed for 95%. Dette har konsekvensen at en tredjedel af familier uden arbejde eller social bistand.

Mr. KAMEL FILALI, medordfører for betænkningen af Danmark, omhandlet derefter Danmark i konventionen, beder delegationen præciseres derfor de ikke havde ophævet forbehold. Han også behandlet formidling af konventionen, der bemærke, at det var kun lidet kendt børn, ikke undervises i primære og sekundære niveauer. Hvis han bifaldt tilrettelæggelse af en informationskampagne om mangfoldighed, nævnte problemet udgør ved en nylig ændring leverer at afghanske mindreårige kan til sidst returneres til deres land en gang myndighedsalderen han. Hvad angår problemerne med kriminalitet, han ønskede vide hvad uddannelse tilgodesete politi og fængsel personale i virkeligheden og ikke kun i akt. Hr. Filali bemærkes, at der er ingen ombudsmand for børn og spurgte om dette ikke var et hul i denne henseende. Angår onde misbrug inden for familien, undertiden medfører død, han spurgte hvad var Danmark tilgang til problemet.

Blandt de øvrige medlemmer af Udvalget vil derefter udtrykkes ekspert blev anmodet om, hvilke foranstaltninger ville træffes for at gennemføre den nye lov om barndom territorier fra Grønland og i Færøerne. En af hans kolleger spurgte, i hvilket omfang konventionen var kendt og formidles i landet. Hvis uddannelsesmæssige programmer indeholder uddannelse rettigheder i almindelighed, rapport højdepunkter godt faktisk at undervisning i konventionen ikke forventes, med at føre kendsgerning at kun 18% af ungdom i har hørt, 15%, at kende dens indhold. Samme eksperten har også villet vide hvordan konventionen var kendt til uledsagede vandrende mindreårige. Ekspert rettet specifikt situationen for Grønland og i Færøerne. Det forekommer i disse to områder, at der er forskelle, navnlig inden for anvendelse af konventionen i uddannelsesmæssige spørgsmål herunder han sagde. En anden ekspert var også bekymret over den høje sats af arbejdsulykker. Et andet medlem af Udvalget, mens bemærke, at de danske børn var sandsynligvis "den lykkeligste i verden", nævnes, at Udvalget først og fremmest bør rejse problemer. Han nærmede sig spørgsmålet om sociale netværk og internettet sandsynligvis vil være problematisk for sundhed og børns sikkerhed.

Ekspert søges afklaring på den gennemførelsesstrategi at sikre ligestilling af børn i hele det nationale område. Grønlands repræsentant blev spurgt, hvilke foranstaltninger blev truffet konkrete problemer såsom alkoholisme, mange forældre tilsyneladende har problemer med at leve op til deres ansvar. En anden ekspert adspurgte loven om statsborgerskab og dens erhvervelse, herunder spørger, hvordan regeringen havde at gøre så statsløse personer født uden for Danmark forældre kan opnå dansk statsborgerskab ved fødslen.

Formanden for Udvalget, Ms. YANGHEE LEE, fundet, at Danmarks kunne være stolt af hvilke landet havde gjort, hvem sætter ikke bar højere, sagde hun. Hvis rapporten indeholder en imponerende mængde oplysninger, ville udvalget gerne have en tilgang mere selvkritiske, fordi der er en vanskelighed i forståelse opretholde visse reserver eller fravær af en national handlingsplan. Hun talte om den nuværende tærskel 300 timers arbejde skal iværksættes at modtage bistand, der ønsker at finde ud af, om en vurdering af denne foranstaltning havde været gennemført.

Ekspert har udtrykt sin bekymring over de voksende problemer med fedme strejker unge mennesker. Hun også givet udtryk for mange teenage især i Grønland, og ønskede at vide, var det seksualundervisning programmer er blevet gennemført.

Ekspert har stillede et spørgsmål om børn i konflikt med loven", der ønsker at kende forskellen mellem centre for mindreårige og almindelige fængsler. Han bemærkede også, at en sænkning af strafferetlige ansvar kan øge antallet af underordnede tilbageholdte, selvom modtagestederne vises som utilstrækkelige. Han henledte opmærksomheden på, at, da en ændring af Act og sanktioner afholdt kriminelle mindreårige kunne nu blive dømt til op til 20 år i fængsel i de alvorligste tilfælde.

En anden ekspert blev spurgt, hvis det havde analytiske data vedrørende anmoder om oprettelsen af den tilgængelige hotline til barn ofre for vold.

Vedrørende den fakultative protokol om inddragelse af børn i væbnede konflikter spurgte medlem af Udvalget, om der var et system til identifikation børn ankommende ved Danmarks og sandsynligvis har været involveret i krige. Han spurgte også, hvis myndighederne var i stand til at registrere mindreårige, der har været ofre for genital lemlæstelse.

Også blev stillet spørgsmål om situationen for etniske mindretal med henvisning til sagen om Inuit.

Yderligere oplysninger indsendt af Delegationen

Besvare spørgsmål fra eksperterne, repræsentanten for ministeriet for sociale anliggender talte om "Reformen af børn", understreger det specifikt at sikre respekten for interesser af barn på lokalt plan. Han bemærkede også, at princippet om oprettelsen af nye fremme familier blev indført. Ret til at klage og indgive en klage har i mellemtiden styrket siden 12 år sammenlignet med 15 år siden. På den anden side af appel af sociale tjenester nu har Retten en udvidet ret til at høre mindreårige: det kan tage så snart sin opmærksomhed mod børn i vanskeligheder. Et andet initiativ sigter mod at øge muligheden for socialarbejdere rapportere sådanne forekomster hårdt. Målet med disse foranstaltninger sigter mod at forbedre kvaliteten af støtteforanstaltninger. På den anden side hjælpelinjer er blevet udviklet til at forklare kommunerne hvordan du anvender den nye lovgivning trådte i kraft den 1. januar i bedste fald. Denne reform er under lange modnet udvikling for drøftelse på niveauet af politiske formationer. Problemet var at fokusere på forebyggende foranstaltninger.

Ordføreren for Udvalget Danmarks have spurgte, hvordan børn risikerer blev defineret delegationen svarede, at specialuddannede fagfolk var klar over problemet den lovgivningsmæssige ramme fastlægger en række tilfælde af farefulde situation. Hvad angår mulighederne for mindre end 17 år af klager tydede hun, at juridisk bistand var tilgængelige i form af rådgivning advokater. Det er ikke at være overdrevent pessimistisk ikke hensyntagen risiko lukker øjnene på faktisk problematiske sager.

Besvare spørgsmål om menneskerettigheder uddannelse, erklærede delegationen, at skoler ikke forventes at danne eksistensen af traktater om mandens rettigheder, kilden til disse rettigheder, men snarere deres praktiske anvendelse. Og faktisk de danske studerende anses har et forsvarligt kendskab i denne henseende. Vær opmærksom, at det er lærer og barnet der vælger materialet på hvilke arbejde.

Som svar på et spørgsmål om dannelsen af lokale embedsmænd erklærede delegationen, at ca. en milliard kroner er blevet tildelt til dette formål. En debat fandt sted dog i landet at øge budgetter, ikke så meget på beløb, men på deres effektivitet forsøger at fokusere på forebyggelse. En ekspert, der ønskede at vide, hvordan de sørget for, at forskelle ikke findes fra én kommune til et andet i kvaliteten af tjenesterne, delegationen understregede den decentraliserede karakter af systemet. Der er mulighed for klageadgang for enhver familie, der ville overveje at det ikke er tilstrækkelig støtte.

Fremkalde reservationer til konventionen foretaget fra Danmark, ikke er det muligt at rejse på dette stadium, sagde en repræsentant for delegationen. Landet har besluttet ikke at gennemføre konventionen i de nationale lovgivninger, som desuden ikke er udtrykkeligt forudset ved traktaten. Efter ratificeringen er Danmarks maksimale at sikre, at enhver ny lovgivning er i overensstemmelse med konventionen. Derudover denne tekst er betragtes som en kilde til relevante lov og kan påberåbes, som kræver ikke formelt gennemførte. Desuden sagde muligt gennemførelse ville ingen forskel, en repræsentant for delegationen. Det kan aktiveres efter behov: det er oversat til dansk og er blevet offentliggjort på den relevante websteder, hvilket betyder, at den fordeles bredt.

Angår ledsaget af, næsten alle børn ansøger om asyl. De har derefter ret til en midlertidig opholdstilladelse indtil en undersøgelse af deres post af indvandringsmyndigheder. Hvis det vises, at flygtningestatus kan ydes, anmode mindreåriges alligevel en opholdstilladelse før enhver mulig henvisning i hans land. En individuel vurdering foretages om forældre fra en mindreårig er skattetyper. Alle børn i behøver beskyttelse, i overensstemmelse med Genève-konventionerne, er givet denne beskyttelse, forsikrede delegationen.

Med hensyn til Grønland og Færøerne har disse territorier deres egen lovgivning på det sociale område. En ekspert, der spurgte, hvordan myndighederne kunne sikre denne ligebehandling på det nationale område som helhed, delegationen anført, at det var de selvstyrende myndigheder at sikre anvendelsen af konventionen på deres område. Han erklærede der eksisterede alligevel tæt samarbejde mellem nationale myndigheder og selvstyrende regeringer. En repræsentant for Grønland henledte opmærksomheden på, at de fremherskende forhold i område var enestående og helt forskellig fra de eksisterende i resten af landet, som begrunder reglen om lokale myndigheder. Chefen for delegationen sagde, at gennemførelsen af beslutningerne udhvilede med to områder og til sidst lovgive. Som en sidste udvej er dem ansvaret for at overholde deres forpligtelser.

Opfylde eksperterne bemærkede fravær af en børneombudsmand, delegationen forklaret, at børn kan fil klager med Ombudsmanden General. Der er også et nationalt Råd for børn, finansieres af staten.

Vold og seksuelt misbrug spørgsmål er et tabuemne i samfundet og derfor regeringen har planer om at lancere en kampagne for at nå det største antal børn og unge mennesker at øge bevidstheden om disse spørgsmål. Svar på et spørgsmål om opfølgning på handlingsplanen for 2003 erklærede delegationen at en ny strategi i form af en opdatering af planen var blevet defineret i samråd med ngo'er og iværksat i begyndelsen af dette år.

Når asylansøgere uden familie mindreårige nå størstedelen af 18 år, årsagerne til deres bopæl tilladelse ydelse er løvfældende, begrunder deres status problem opstår igen. En aftale er gjort med verden organisation for migration finde familier til mindreårige ønsker at. Statsløse personer født i Danmark børn kan automatisk opnå dansk statsborgerskab, deres forældre skal gøre anmodningen.

Besvare spørgsmål vedrørende beskæftigelse, fattigdom og udstødelse, regering er overbevist om, at den pålægger begrunde 300 timer 10 uger mindst at kvalificere sig til sociale sikringsydelser er positiv. I November 2010, havde 134 par kun ikke opfyldt dette krav. Strategien for staten er at vedtage tilskyndelsesforanstaltninger for beskæftigelsen. Staten er projektet til at indføre indikatorer med henblik på at mindske fattigdommen i 2020.

Hvad angår arbejdsvilkår, er blevet vedtaget foranstaltninger i 2009 og 2010 for kids sommer job og inspektioner i arbejdspladsen. Lærere, forældre og arbejdsgivere var klar lovgivning.

Med hensyn til problemer med alkoholisme og alkohol og tobak forbrug oprettedes familie klinikker herunder hjælper gravide alkoholholdige. Særlige fonde blev tildelt styrke kampen mod alkoholisme i niveauet familie. På den anden side skal begrænsninger på salget af alkoholholdige drikkevarer i teenageres mindre end 18 år snarest styrkes. Tobakskontrol har også været genstand for kampagner. Statistikkerne viser en nedgang i forbruget af alkohol og tobak, med undtagelse af unge piger med hensyn til rygning.

Denne placering sats af børn i fremme familier er højere end andre skandinaviske; Dette kan forklares ved et lavere antal adoptioner i landet. Myndigheder kender godt at placeringen ganske ofte gør ikke gode resultater. Alternativer udforskes med lokalsamfundene. Børn kan mindre end et år placeres i en periode på tre år eller et homestay før muligt revurdering af situationen. Der er meget få tilfælde.
Hvad angår indflydelse af internettet, har det danske politi med den danske gren af Red Barnet udviklet et filter antipornographique; Derudover tilskynder internetudbydere at blokere ulovlig websteder. Det er også et spørgsmål om at uddanne børn om farerne ved internettet, navnlig med hensyn til kontaktpersoner med fremmede ved hjælp af internettet.

Med hensyn til Grønland, skal sociale og økonomiske reformer gennemføres, hvis område bliver levedygtigt og selvbærende, sagde dets repræsentant. Det er et arbejde i drægtighed, tilføjede han, navnlig hvad angår indarbejdelsen af bestemmelser i konventionen.

Repræsentanten for Færøerne anført, at børn der lidt generelt ikke fattigdom end enlige forældre. Hvad angår kvinder og vold, dette spørgsmål er allerede opstået før Udvalget om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, og et antal svar allerede er foretaget. Færøerne straffelov, bestemmer rapporterer ikke misbrug eller misbrug i sig selv er en lovovertrædelse. Der er imidlertid ingen statistikker i denne henseende. Korporlig straf er forbudt ved dansk lov, øhav før overføre dem. Med hensyn til protokollen valgfri til konventionen om rettighederne for barnet om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi med børn ydet lokale regering knytte. Aldersgrænsen samt for salg af tobak som alkohol blev på den anden side fastsat 18 år i skærgården.

Svar på et spørgsmål om en alternativ placering er vedtagelsen muligt på visse betingelser, i mangel af aftale af forældrene. Ét tilfælde er blevet registreret på grund af at en modvilje af socialarbejdere til denne procedure. Uddannelsesmøder blev organiseret til at forklare, at gennem denne nye forordning, børn vil kunne være opdrættet i en familie miljø, der er mere tilfredsstillende end investeringer på børnehjem.

Delegationen erklærede, at der var et tilfælde af meget unge børn med én forælder i fængsel. På den anden side sagde hvad angår centers lukket for unge lovovertrædere, delegationen, at der var ingen plads i dette forbindelsesproblem.

Mobning på skolen tallene overføres 25 til 6% i de sidste femten år. En guide er blevet offentliggjort på spørgsmålet om mobning og chikane i skolen. Det er ofte af en dynamisk gruppe, der kan løses ved at give kids positiv værktøjer. "

Besvare et spørgsmål om situationen for etniske minoriteter i Danmark, anført Grønlands repræsentant, at Inuit tegnede sig for 90% af befolkningen i område. Skolesystemet er gratis og varigheden af skolegang er ti-årig inuktitut bliver undervist som en modersmål.

Konklusion

MAURAS PEREZ, ordfører for betænkningen af Danmark, bifaldt ærlighed af den danske delegation at tro, at landet havde påvist sin vilje til at respektere menneskerettighederne. Hun bemærkede, at Udvalget ventede med "begejstring" filtypenavn i Grønland og Færøerne bestemmelserne om gældende i resten af landet. Udvalget har et par bekymringer om en sænkning af strafferetlige ansvar og ser frem til den næste evaluering af dette ændringsforslag. Modstående afhængighed kan forvente en nedgang i ungdomskriminaliteten gennem planen for bekæmpelse og forebyggelse mod dette fænomen, tilføjede hun. Udvalget var ikke overbevist af svarene om Ombudsmanden. Han villet placere bar endnu ovenfor så Danmarks fortsat at gøre fremskridt i gennemførelsen af barnets rettigheder.

Lederen af den danske delegation, Mr. JACOBSEN, understregede rolle vigtig accord os ved hans land til arbejdet i Rådet for mandens rettigheder og de Forenede Nationer som helhed, Danmarks bestemmes at opfylde sine forpligtelser på internationalt plan. Udøvelsen af dag var en mulighed at tage bestik af handlingen af landet inden for børns rettigheder, selvom regeringer og eksperter ikke er altid enig, han anerkendt. Under alle omstændigheder disse spørgsmål invite at spekulere ellers nødvendigvis ændre lovgivningen i landet. Mr. Jacobsen er forpligtet til at sikre, at de afsluttende observationer af Udvalget bredt udbredes i landet.
Endelig bemærket formanden, Ms. Yanghee Lee, godt, den danske delegation var begået til andet end at opfylde sine forpligtelser, bekræfter, at ved den næste revision af Danmarks bar placeres endnu højere.11/02/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi