liens parents enfant sefca Europe

Barry Trotter sêdziów do Trybuna³u odwo³anie Versailles i sprawiedliwoœci dla dzieci

 
Œmiaæ powinny mo¿emy siê lub cry gdy widoczne na przez Trybuna³ Odwo³awczej Versailles, nazwê Ms. Delpy reprezentuj¹cych ASE de Rambouillet i Pan Echappe by³y nieobecny, ASE reprezentowany jest przez adwokata Maitre Gracia.

Gdy wykazano równie¿ do counsel poczty DUT i przewodnicz¹cego, który nie jest podwa¿any autentycznoœci wiadomoœci e-mail, lub sêdzia dla dzieci maj¹ s³yszeæ nas w ci¹gu 8 dni, wnioski wprowadzono 45 stron, podœwietl opcjê naruszenia sekcji: "6; 8;" "i 12 miêdzynarodowych konwencji dotycz¹cych praw cz³owieka", jak równie¿ naruszenia sekcji 375-7-8 Kodeksu cywilnego, Do³¹czanie zdjêæ naszych dzieci i oczywiœcie tych nadu¿yæ, to zwraca przed nami.Zawsze na poziomie Trybuna³u odwo³anie Versailles, ale tym razem powy¿ej Przewodnicz¹cy pana De Becdelièbvre i Pana Echappe nie by³o obecnych przes³uchanie 17/12/10. Ile s¹ one wyp³acane podejmowania decyzji nie bior¹c pod uwagê absolutorium folderu czêœci do obrony. Najgorsz¹ jest, aby osoba, która reprezentuje Ministerstwo publicznego dziwne to: "Wiem Lorentz Pan w trzeci rok obowi¹zywania praw, ale nie jesteœmy w szkole dokonanie prawa", Lorentz Pana odpowiedzi: „jesteœmy w Trybuna³u Sprawiedliwoœci Pan oraz fakt, ponownie, tym obrony. ”Nale¿y My œmiaæ siê lub cry zarzuty us³ug socjalnych, w rzeczywistoœci one mówi, ¿e jeœli nasze dzieci WE mamy dla miesiêcy od paŸdziernika i listopada 2009, to jest poniewa¿ odmówi³y rodzicom podjêcie ich dzieci. Off My pod warunkiem ich medyczne jak I zosta³ w Resocjalizacja Moje nogi i d³ugich podró¿y s¹ zakazane na mnie. Mieliœmy odmowy ich, nagle mo¿emy niezw³ocznie alert naszych prawnik jest Alexis mnie z tego co dzieje siê, i to jest w odniesieniu do s³u¿by prawnej Rady ogólnej, który umo¿liwi³ 1 czasu, które mog¹ byæ wymagane dla dzieci s¹ nam samochodem. Bêdziemy czekali z 17 dzieci w nocy poza poniewa¿ Alexis Pan powiedzia³ nam, ¿e dzieci samochodem. W przyk³adowym H10, ¿e nasze dzieci by³y nadal nie dotar³ 18 wróciliœmy do zapobiegania naszych prawnik. Ona powiedzia³a nas dotar³ na jej pakietu Office, a nastêpnie ona przypomnia³y nam. W zwi¹zku z tym, 19 rano, nasze prawnika pamiêtamy, informuj¹ nas, ¿e gdyby oczekiwa³y zamkniêcia biur dla niego wys³any faks stwierdzaj¹ce, i¿ Pan Lorentz allé poszukuje tylko 6 dzieci (który w czasie 9 lat do 1 roku ½, ostatni by³ buggy), jak AHS mo¿e ubezpieczonych dzieci bezpieczeñstwa transportu? Lub a nastêpnie bra³ rzekomo dwóch taksówki, ale na wiêcej ni¿ 19 rodziny Rambouillet rano po³o¿enie zosta³ zamkniêty.Nadal roszczenia ze strony us³ug socjalnych, w celu byæ uzasadnione z punktu widzenia sprawiedliwoœci, by³y wymyœlon¹: "matka czy strony okreœlone na tle przemocy, Pan Lorentz."

Jest bardzo dziwne, poniewa¿ nigdy nie zosta³ I znajduj¹cych siê w takie uwagi i najbardziej powa¿ny jest, ¿e przewodnicz¹cy PUTEAUX SEFCA mówi o przemocy i jest w zwi¹zku z stowarzyszeñ postêpowania jest problem. Jest umiera œmiechu (MOR).

Jesteœmy zegarki do naszych dzieci, poniewa¿ ESA stanowi, ¿e Louis robiê lepiej od pomieszczeñ mieszkalnych, Christophe mollified; Clara by³ bardziej zaniepokojona i Claire zosta³ w nieustaj¹cej zasadowych miêdzy jej rodzinie zastêpczej i rodziców, ale tak jak zmienia³a siê. S¹ bardzo powa¿ne zarzuty us³ug socjalnych udzia³ w naszym zakresie, kurs wsparcia przez by³ego Sprawiedliwoœci dzieci.
Teraz w³¹czyæ dla zdrowia Christophe; Charles i Clara, uprawnienia znak ASE opieki odnosz¹cych siê do Christophe i Charles, certyfikaty, ¿e nigdy nie otrzymaliœmy zarówno przez us³ug socjalnych do Christophe, Charles mo¿emy zosta³y ju¿ wys³ane bezpoœrednio pozostawiæ go do MRI faksem i a¿ do dziœ mamy nic do Christophe i Charles przegl¹dy w naszych miejscu. Tym bardziej powa¿ne Clara poniewa¿ próbuj¹ przez wszystkie oznacza uczyniæ w przesz³oœci dla dingue i jest zadawane MDPH (Departament House osób niepe³nosprawnych) w celu uzyskania poszczególnych AVS. W tym czasie mnie Alexis powiedzia³ nam szczególnie nie podpisaæ lub wype³niæ to, oraz czyni³a poczty w tym sensie.Poni¿ej poczty MDPH dotycz¹ce Clara, otrzyma³a te dni.Powinny byæ œmieje siê lub p³acze? Mo¿esz nawet zobacz, które jest ujêta w tym poczty. Jak nowego sêdziego dzieci wie, ¿e mamy do Europejskiego Trybuna³u praw cz³owieka, i dobrze, daj nam p³aciæ ona doskona³y interes prolongér 2 lat krytyczn¹ nasze dzieci.Moralnego w¹tku, chc¹ nas do milczenia, gro¿¹c ¿e powinny one œcigane. Moje czyni m¹¿ nie obejmuje prawa jest rodzaju stosunku od sêdziów. Powinny one wszystkie przesz³oœci w korekty dla nadu¿yæ na nasze dzieci poni¿ej 15 lat (Przemoc fizyczna i moralnego). Bêdziemy tak¿e publikowaæ szko³y notatki z Clara, bez zapomniane zdjêæ naszych dzieci, gdy firma home
CI typów mo¿na zobaczyæ Clara i Christophe s¹ bardzo naruszonych; Louis jest podkreœliæ, ¿e. To prawda, ¿e nie s¹ one przyjemnoœci¹ byæ pochodzenia.Historia EXPERTISATION z niemowlêciem 8 dni na dzieci Pani GUIRAUD sêdziego, nale¿y EXPERTISATION OLGA SPITZER stowarzyszenie. NIE MO¯NA REVEZ CZY NIE I S¥ NIE SZALONY.

 

Parodies de Justices à la Cour d'Appel de Versailles et au juge pour enfants
Faut-il en rire ou en pleurer lorsque l’on voit sur l’ordonnance rendu par la Cour d’Appel de Versailles, le nom de Mme Delpy représentant l’ASE de Rambouillet et Mr Echappe n’étaient pas présent, l’ASE c’est fait représentée par leur avocat Maitre Gracia.
Lorsque l’on montre également à l’avocat les courriers de l’ASE et au Président qui ne contestent pas l’authenticité des courriers, ni que le juge pour enfants auraient du nous entendre dans un délais de 8 jours, que les conclusions que nous avons faits de 45 pages , avec en évidence les violations des articles : « 6 ;8 ;
et 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Homme », ainsi que les violations de l’article 375-7 -8 du Code Civil, en joignant les photos de la maltraitance de nos enfants et bien évidemment ceci ce retourne contre nous.
Toujours au niveau de la Cour d’Appel de Versailles, mais cette fois ci le Président Mr De Becdelièbvre et Mr Echappe n’étaient pas présent lors de l’audience du 17/12/10.
Combien sont-ils payés pour rendre des décisions sans prendre en compte le dossier à décharge des parties de la défense.
Le pire c’est que la personne qui représente le Ministère Publique à dit étrangement ceci : « Je sais Mr Lorentz que vous êtes en 3ème année de droits, mais nous ne sommes pas à l’école pour faire du droits », Mr Lorentz lui a répondu : « Nous sommes dans une cour de Justice Mr, et le Droit fait fois , y compris à la Défense. »
Faut-il rire ou pleurer des allégations des services sociaux, en effet ceux-ci affirme que si nous n’avons pas eu nos enfants en WE pour les mois d’Octobre et de Novembre 2009, c’est parce que les parents ont refusés de prendre leurs enfants.
Hors nous leur avons fourni un certificat médical comme quoi j’étais en rééducation pour mes jambes et que les longs trajets me sont interdits.
Nous avons eu un refus de leur par, du coup nous avons immédiatement averti notre avocate Me Alexis de se qui ce passait, et elle c’est mise en relation avec le service juridique du conseil général, qui lui a permis dans un 1er temps qu’ils feraient le nécessaire pour les enfants nous soient amenés en voiture.
Nous avons attendu à partir de 17 H00 nos enfants dehors puisque Me Alexis nous avait dit que les enfants seraient en voiture.
A 18 H10 voyant que nos enfants n’étaient toujours pas arrivés, nous sommes rentrés pour prévenir notre avocate.
Elle nous a dit qu’elle arrivait à son cabinet, puis qu’elle nous rappelait.
Donc à 19 H00, notre avocate nous rappel, en nous disant qu’ils avaient attendu la fermeture des bureaux pour lui envoyé un fax, stipulant que c’était à Mr Lorentz d’allé chercher seul les 6 enfants, (qui avaient à l’époque de 9 ans à 1 an ½, dont le dernier était en poussette), comment le papa pouvait-il assuré la sécurité des enfants dans les transports ?
Ou alors il aurait fallut deux taxis, mais à plus de 19 H00 le Placement Familial de Rambouillet était fermé.
Encore une allégation de la part des services sociaux, pour pouvoir se justifier au niveau de la justice, ils ont été inventé : « la mère aurait évoqué pour sa part un contexte de violence, de Mr Lorentz.
C’est très étrange, car je n’ai jamais tenus de tels propos, et le plus grave c’est que le président de SEFCA PUTEAUX, parle des violences conjugales et est en relation avec les associations qui traite se problème.
C’est à mourir de rire (MDR).
Nous sommes des montres envers nos enfants, puisque l’ASE stipule que Louis se portait mieux depuis l’arrêt des hébergements, que Christophe était plus apaisée ;
que Clara n’était plus angoissée, et que Claire était dans un perpétuel clivage entre sa famille d’accueil et ces parents, mais qu’elle évoluait bien.
Ce sont des allégations extrêmement graves de la part des services sociaux à notre égard, appuyer bien évidemment par l’ancien juge des enfants.
Passons maintenant à la santé de Christophe ;
Charles et Clara, l’ASE à signer à notre place des autorisations de soins concernant Christophe et Charles, attestations que nous n’avons jamais reçus de la part des Services Sociaux, pour Christophe , et pour Charles nous avons envoyés immédiatement l’autorisation de lui faire une IRM par fax , et jusqu’à aujourd’hui nous n’avons rien par rapport aux examens de Christophe et Charles.
Le plus grave c’est pour Clara puisqu’ils essayent par tous les moyens de la faire passé pour une dingue, et demandé à la MDPH (Maison Département des Personnes Handicapées) en vue de lui obtenir une AVS individuel.
A l’époque Me Alexis nous avait dit de ne surtout pas signer ni remplir ce dossier, et elle avait fait un courrier dans ce sens.
Ci-dessous courrier de la MDPH ,concernant Clara , reçu ces jours ci.
Faut-il en rire ou en pleuré?
Voyez par vous meme,ce qui est entouré sur ce courrier.
Comme le nouveau juge des enfants sait que nous avons saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et bien ,pour nous le faire payer elle a carrément prolongér de 2 ans le calvaire de nos enfants.
Moralité de l'histoire ,ils veulent nous faire taire, en nous menaçant sans qu'ils soient poursuivis.
Mon mari qui fait du Droit ne comprend pas se genre d'attitude de la part des Magistrats.
Ils devraient tous passés en correctionnelle pour maltraitance sur nos enfants de moins de 15 ans (violences physiques et moral).
Nous allons également publier les notes scolaires de Clara, sans oubliés des photos de nos enfants lors des WE à la maison
Ci-dessosu vous pouvez voir que Clara et Christophe sont très perturbés;
que Louis est stressé.
c'est vrai qu'ils ne sont pas heureux d'etre à la maison.
histoire EXPERTISATION D'UN NOURRISSON DE 8 JOURS PAR LE JUGE DES ENFANTS MME GUIRAUD,L'EXPERTISATION DEVAIT ETRE FAITE PAR L'ASSOCIATION OLGA SPITZER.
NON VOUS NE REVEZ PAS, ET VOUS N'ETES PAS FOUS.


03/02/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi